Διαγωνισμός Glimpse

Επισκεφθείτε το περίπτερό μας A32 στην HORECA και κερδίστε!

Όροι και προϋποθέσεις


1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η Greymatter (περαιτέρω ο «Διοργανωτής») της οποίας το αντικείμενο είναι η ανάπτυξη λογισμικού προκηρύσσει διαγωνισμό με τίτλο  «Διαγωνισμός Glimpse» (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί στον εκθεσιακό χώρο “METROPOLITAN EXPO” στα πλαίσια της έκθεσης “11η HORECA 2016”.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δραστηριοποιούνται στο χώρο της εστίασης, ήτοι διαθέτουν Καφέ, Μπαρ ή Εστιατόριο. Κάθε συμμετέχων δικαιούται να λάβει μέρος στον διαγωνισμό μόνο μια φορά. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εταίροι και το προσωπικό του Διοργανωτή, καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω, μέχρι τρίτου βαθμού.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. 

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 12/2/2016 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και ώρα 8:00, έως και την 15/2/2016 και ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»). Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωση στον Διαδικτυακό Τόπο www.glimpse.gr να τροποποιεί, παρατείνει ή συμπτύσσει την Διάρκεια του Διαγωνισμού.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όποιος επιθυμεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσει εγγράφως στο ειδικό έντυπο του διαγωνισμού τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος, Επωνυμία ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας, Τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail). Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται ο Διοργανωτής. Η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα συμπληρωμένα με τα ανωτέρω στοιχεία ειδικά έντυπα του διαγωνισμού, τα οποία θα συγκεντρώσει ο Διοργανωτής, , θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής, σύμφωνα με τον όρο 6 κατωτέρω. Ως «έγκυρη συμμετοχή» νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό βάσει των ανωτέρω και εντός της Διάρκειας του Διαγωνισμού.

5. Δώρα.

Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα διατεθούν με κλήρωση σε έξι (6) τυχερούς συμμετέχοντες τα κάτωθι δώρα, ήτοι: α) ένα πακέτο Starter+, και β) 5 ετήσιες συνδρομές Glimpse για 2 συσκευές. Σημειούται ότι το πακέτο Starter+ περιέχει: (1) μια windows ταμπλέτα 10’’ με μεταλλική βάση στήριξης, (1) ένα θερμικό εκτυπωτή και (1) μία ετήσια συνδρομή για μία συσκευή στην πλατφόρμα Glimpse. Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού.

Οι 6 νικητές του Διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 29/4/2016 παρουσία του/των νομίμου/νομίμων εκπροσώπου/εκπροσώπων του Διοργανωτή και ώρα 13.00 στα γραφεία του Διοργανωτή, Πέλλης 21 στο Χαλάνδρι. Για την περίπτωση που κάποιοι νικητές του διαγωνισμού δεν αποδεχθούν τα δώρα τους, από την ίδια κλήρωση θα αναδειχθούν και έξι (6) αναπληρωματικοί νικητές, οι οποίοι, εάν χρειαστεί, θα κληθούν να παραλάβουν κάποιο δώρο κατά την σειρά που κληρώθηκαν (σειρά προτεραιότητας). Η εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού θα γίνει από το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών βάσει των ανωτέρω.

7. Ενημέρωση νικητών– Παραλαβή των Δώρων.

Τα στοιχεία των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στον Διαδικτυακό Τόπο www.glimpse.gr την 1/3/2016 και ώρα 12:00, οι δε νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για την παραλαβή των Δώρων τους από τον Διοργανωτή τηλεφωνικώς ή με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους νικητές του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου και στην θέση του θα καλείται ο πρώτος αναπληρωματικός νικητής και στην συνέχεια οι επόμενοι κατά την σειρά ανάδειξής τους από την κλήρωση κ.ο.κ. Σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές ή τους αναπληρωματικούς νικητές δεν αποδεχθεί το Δώρο του, ο Διοργανωτής δύναται να διαθέσει τα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση του. Επιπλέον, κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι εάν είναι ανάμεσα στους νικητές του Διαγωνισμού συναινεί στην ανακοίνωση των στοιχείων του στον Διαδικτυακό Τόπο www.glimpse.gr για την προβολή του Διαγωνισμού. Η παράδοση των Δώρων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους νικητές.

8. Ευθύνη.

Η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

9. Δημοσιότητα. 

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί και στην επίσημη σελίδα του Διοργανωτή (http://www.glimpse.gr/terms).

10. Προσωπικά Δεδομένα.

Ο παρών Διαγωνισμός αποτελεί προωθητική ενέργεια του λογισμικού GLIMPSE.  Η συμμετοχή οιουδήποτε συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια αποτελεί σαφή και εκ μέρους εκάστου συμμετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, για την τήρηση των στοιχείων τους και την επεξεργασία τους για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της προωθητικής ενέργειας,  καθώς και για σκοπούς επικοινωνίας του Διοργανωτή με τους συμμετέχοντες και ενημέρωσης αυτών σχετικά με το λογισμικό GLIMPSE. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 τουΝ. 2472/97. Σε περίπτωση, λοιπόν, που οποιοσδήποτε συμμετέχων δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια στο πλαίσιο του Διαγωνισμού ή/ και να μην χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία του για τους ανωτέρω σκοπούς ή/ και να διαγραφούν τα στοιχεία του και να μην του αποστέλλεται οποιαδήποτε προωθητική ή άλλη επικοινωνία από τη Διοργανώτρια, παρόλο που είχε προηγουμένως παράσχει την συγκατάθεσή του σχετικά, έχει τη δυνατότητα να γνωστοποιήσει την άρνησή του σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού ή και μετά την διεξαγωγή του, επικοινωνώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση glimpse@greymatter.gr ή/και στο τηλέφωνο 2106095595.

11. Τροποποίηση Όρων.

Ο Διοργανωτής δικαιούται  να τροποποιήσει άπαντες τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου www.Glimpse.gr, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο www.glimpse.gr.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

13. Αποδοχή των όρων. 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων εκ μέρους του κάθε συμμετέχοντα.